องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ส.ค. 2565 ]91
22 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน [ 14 มี.ค. 2565 ]124
23 ประกาศกำหนด วัน เวลาและสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 มี.ค. 2565 ]117
24 ประกาศ เลื่อนวัน เวลา ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 มี.ค. 2565 ]111
25 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 9 ก.พ. 2565 ]103
26 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2565 ]115
27 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 ม.ค. 2565 ]116
28 ประกาศ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 14 ม.ค. 2565 ]106
29 ประกาศ มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ [ 14 ม.ค. 2565 ]111
30 ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2565 ]111
31 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2565 ]98
32 ประกาศ-ก.อบต.จ.-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-ฉบับที่-6 [ 14 ม.ค. 2565 ]103
33 รายงาน ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]99
34 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.โนนทัน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]105
35 ประกาศหลักเกณฑ์อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู (รอบการประเมินครั้ที่ 1/2565) [ 5 ต.ค. 2564 ]102
36 ประกาศ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงานประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]105
37 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 2564-2566 [ 4 ต.ค. 2564 ]106
38 การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]120
39 รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2564 ]98
40 ประกาศ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]99
 
|1หน้า 2|3