องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองช่าง

 
 นายทรงชัย ราชภักดี
 ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเจนภพ ชัยภูมิ นายวุฒิพงษ์  สายบุญมี
วิศวกรปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นายอนุพงษ์  ศรีบุญเรือง  นายพูลศักดิ์  พุทธเสน นางสาวสุวรรณา  ด้วงเคน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอวิรัตน์  วิริยะภาพ นายวรุจ  วิสุงเล นายธีรภัทร  อุ่นทอง
  พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป จ้างเหมาบริการ

นายวิธวินท์  พันธุ์สมบัติ


จ้างเหมาบริการ