องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

                      
                          
  นางสาวณิชกานต์  จันทร์กันสิน  
  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
    
 
 
 นางสาวณิชกานต์  จันทร์กันสิน
 นางรัชนี  ดุลบดี
 นางณิชาภัทร  สุขสบาย
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ  นักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการ
   
นางสาวธนาภา  จิตร์สิงห์
นางนฤมล  พิมสังข์
นางสาวศุภลักษณ์  แก้วภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
       
 นายวิทยา  พ้องเสียง
นางศรินทิพย์  วิริยะภาพ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
 คนงาน(ขายบัตรแหล่งท่องเที่ยว)
   
 นางสาวพรรณนิภา  ศรีลาวงศ์
นางสาวกัญญารัตน์  พันพยัก
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ