องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สำนักปลัด


     

 นายราเชนทร์  สุขสบาย


 หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสกุลตรา  พุทธเสน นางกาญจนา  พูลสาธรกูล นายวรปรัชญ์  โพธิทั
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
 
 นางณิชา  ยอดสะเทิ้น นายฐิติพรรณ แก้วเกิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานนายจีระศักดิ์  พุทธเสน นายสุริยา  วิริยะภาพ นางสาววิชุดา  พลนามอินทร์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(1) พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง(2) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจรรจิรา  ชาวสวย
นายธีระวัฒน์  ผลาผล นางลำพอง  บุญช่วย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนสวน (คนที่1) คนสวน (คนที่2)
นายแพง  แก้ววงษา นายคมกริช  ดอนจันทร์ใต้
คนสวน คนสวน


นางทองดี  ศรีแก้ว นางสาวสุภารัตน์ ดอกดวง นางกาญจนา นันวิเศษ
แม่บ้าน แม่บ้าน แม่บ้านตลาดประชารัฐฯนางสาวอรธิดา  ผลาพล
นางสาวนิรัชชา ชูชน
นางสาวนภาภรณ์  ชูชน
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป พนักงานทั่วไปแหล่งท่องเที่ยว คนงานทั่วไปอาคารหอยหิน


นางสาวรุ่งทิวา  ผลาพล นางสาวอัญชลี อุปรัตน์ถา
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป พนักงานจ้างเหมาทั่วไปนายวิถี  จ้ำหนองโพธิ์ นายประยูร  ยางสี
นายสุทิน  โสสุด
ยาม ยาม
ยามลานค้าชุมชนนายทองสูญ  ทำดี
นายจักรกฤษ  ทองชำนิ
นายเอกพัฒน์  ลาลด
ยามลานค้าชุมชน ยามลานค้าชุมชน ยามลานค้าชุมชน