องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ และข่าวสารประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ โควิด-19 (COVID-19) ข่าวสารทั่วไป และข้อกำหนด/มาตรการต่างๆของการใช้พื้นที่ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชน


นายขนบ หวานเสร็จ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นางสาวทัศนีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โนนทัน มอบหมายให้ นายราเชนทร์ สุขสบาย หัวหน้าสำนักปลัด และนายวรปรัชญ์ โพธิทัต นักพัฒนาการท่องเที่ยว นำพนักงานจ้าง/พนักงานจ้างเหมา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ และข่าวสารประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ โควิด-19 (COVID-19) ข่าวสารทั่วไป และข้อกำหนด/มาตรการต่างๆของการใช้พื้นที่ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ เช่นการห้าม นำสินค้าผิดกฎหมายมาจำหน่ายเป็นต้น ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

2022-04-29
2022-03-23
2022-02-11
2022-02-04
2022-01-28
2022-01-25
2022-01-14
2022-01-12
2022-01-12
2022-01-11