องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน


นายขนบ หวานเสร็จ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นางสาวทัศนีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน ประจำเดือนเมษายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และเพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในชุมชน พร้อมทั้งดำเนินการจัดตั้ง “กองทุนขยะฌาปณกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

2022-04-29
2022-03-23
2022-02-11
2022-02-04
2022-01-28
2022-01-25
2022-01-14
2022-01-12
2022-01-12
2022-01-11